LogoLeieflora

architectuur  |  aanleg  |  onderhoud

Verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting. Een interest van 8% vanaf de vervaldatum van de factuur is verschuldigd. Teneinde de meerdere schade te vergoeden welke door de wanbetaling wordt geleden, wordt ieder factuurbedrag bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder dat het ingebrekestelling vereist, verhoogd met 12%. De klachten aangaande de facturen zijn niet meer aanneembaar wanneer zij niet geformuleerd zijn binnen de acht dagen van de datum van de factuur. Voor hergroei van planten kan geen waarborg gegeven worden. De geleverde goederen worden niet meer terug genomen. In geval van betwisting of procedure is enkel het vredegerecht te Kortrijk of de rechtbank van koophandel te Kortrijk bevoegd.

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten”.